Játékszabályzat

 • A játék és a szervező
  • Jelen szabályzat Májer Erika EV (adószám: 27329407-2-29) 4087 Hajdúdorog Mester utca 18. szám alatti társaság (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/jardincukraszda oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
 • 2. A játék időtartama, menete
  • A Játék időtartama: 2021.02. 02. – 2021. 02.07. 12:00 Sorsolás: 2021. 02.07. 20:00. Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Jardin Cukrászda Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A játék végén a Jardin oldalt lájkoló és a postot megosztó játékosok között kisorsolásra kerül egy torta.
 • 3. Kik vehetnek részt a játékban?
  • Aki a Jardin Cukrászda Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint jár el és magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban a Szervező személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • 4. Nyeremények
  • A játék végén 1 nyertest hirdetünk. Nyeremény: 1 12 szeletes pisztácia-mangó-passió torta. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertes nevét a Jardin Cukrászda Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. 1 nyertest hirdetünk. Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.
 • 5. Nyertes értesítése
  • A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
 • 6. Nyeremények kézbesítése
  • A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli.
 • 7. A Szervező felelőssége
  • A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 • 8. Adatkezelés és adatvédelem
  • A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére kizárólag saját céljaira végzett adatgyűjtés esetén továbbíthatja. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre használja. Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.
  • Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, § hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és  az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. § feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja. A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékossal történő kommunikációra használja.
 • 9. Kizárás
  • A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
 • 10. Vegyes rendelkezések
  • A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook.